Prohlášení o ochraně osobních údajů

Striktně respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ("ZOOÚ") a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 v podobě jeho aktuálního znění, které ZOOÚ od 25.05.2018 nahrazuje.

Shromažďované osobní údaje

Společnost QLine a.s., IČ: 25869302, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku sp.zn. B 2413 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Společnost“), jakožto provozovatel webového serveru www.telemetrie.cz a poskytovatel internetových služeb dálkového měření a ovládání pod názvem Qdispečink shromažďuje kromě údajů uvedených v písemné smlouvě, následující data o uživatelích služeb poskytovaných serverem www.telemetrie.cz:

Soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies pro personalizaci uživatelského prostředí webové aplikace v rámci poskytování smluvně dohodnutých služeb dálkového měření a ovládání. Tyto informace mají neosobní povahu a nejsou žádným způsobem zpracovávány k identifikaci konkrétního uživatele. Uživatel souhlasí s využitím cookies používáním webu.

Další shromažďované informace

Bezpečnostní procedury

Informace získané prostřednictvím webových stránek mají speciální zacházení s nejvyšší prioritou na bezpečnost. V souvislosti s tím jsou zavedena opatření, která zamezují jejich úniku a ztrátě. Pro minimalizaci rizika je přenos informací chráněn protokolem SSL/TLS. Upozorňujeme, že i přes veškerá opatření může existovat jistá míra rizika, například v důsledku neodborného, bezohledného či laického chování klienta, mj. absence firewallu či antivirového programu na klientském počítači, používáním některých doplňků webového prohlížeče apod.

Serverové protokoly

Webové stránky www.telemetrie.cz automaticky zaznamenávají průběh aktivit mezi serverem a uživatelem služby. Upozorňujeme, že v rámci zvýšení bezpečnosti mohou, ale nemusí, být ukládány některé informace z požadavků na služby do tzv. "protokolárních souborů" (dále jen jako "Protokoly"). Tyto protokoly mohou, ale nemusí, obsahovat:

V případě využití jednotlivých služeb Qdispečinku jsou tyto informace odesílány na server. Přístup k těmto informacím mají pouze Administrátoři Qdispečinku a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které uživatel Společnosti poskytne, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Vzhledem k tomu, že internet není zcela bezpečné prostředí, nemůže Společnost zcela zaručit bezpečnost informací, které do jednotlivých služeb Společnosti uživatelé přenesou. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření Společnosti fyzické, technické či manažerské povahy. Společnost nicméně zaručuje, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která po ní lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Každý uživatel nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a se stálou kontrolu nad přístupem ke své komunikaci se serverem www.telemetrie.cz.

Doba zpracovávání osobních a dalších údajů a jejich zpřístupnění na základě zákona

Společnost uchovává informace jednotlivých uživatelů, dokud je aktivní jejich účet nebo do písemného odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem. Tím není dotčeno právo Společnosti zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související.

Na základě platných právních předpisů je Společnost povinna zveřejnit osobní údaje uživatele, informace o jeho IP adrese, provozu nebo jiných aktivitách uživatelů: